BUNGY JAPAN (bungee Japan) Fuji bungeeBungy Japan Fuji bungee

area
Shizuoka / Gotemba Fuji